amfora.krsko@siol.net

PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE

  • ZAVAROVANJE ZGRADB IN OPREME
Zavarujete lahko poslovne, skladiščne, delavniške zgradbe ter dodatne ločene objekte, kjer se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve. Predmet zavarovanja je lahko tudi oprema v lasti zavarovanca zavedena v poslovnih knjigah ali navedena v seznamu ter osebna garderoba zaposlenih. Možna pa je sklenitev zavarovanja tudi za poslovno opremo v lasti drugih oseb. Zavarovanje pa se lahko sklene tudi za investicijska vlaganja v objekte, ki niso v lasti zavarovanca.
 
  • ZAVAROVANJE ZALOG

Zavarujete lahko vse zaloge, ki so v lasti zavarovanca. Ob posebnem dogovoru, se lahko zavarujejo tudi zaloge drugih oseb. Zavarujete lahko zaloge materialov, plemenitih kovin, polizdelkov in izdelkov, ki jih podjetje hrani za uporabo, predelavo ali prodajo v svojem delovnem procesu pred škodo nastalo v naravnih nesrečah, nezgodah ali tatvinah.
 
  • ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

K zavarovanju zgradb ali opreme ali zalog je možno z doplačilom premije vključiti tudi zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za kritje odškodninskih zahtevkov tretjih oseb.

K zavarovanju splošne odgovornosti iz dejavnosti je možno priključiti: Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti za kritje zahtevkov delavcev zavarovanca in Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti.

 
  • ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA ZARADI POŽARA

Predmet zavarovanja obratovalnega zastoja so stalni stroški dela, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti zaradi obratovalnega zastoja. Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki je nastal kot posledica prekinitve proizvodnje zaradi nastopa ene izmed temeljnih požarnih nevarnosti. Pogoj za sklenitev obratovalnega zastoja je zavarovanje objekta in opreme.
 
  • OSTALA ZAVAROVANJA

Ob sklenitvi podjetniškega premoženjskega zavarovanja lahko pod ugodnejšimi pogoji priključimo Zavarovanje računalnikov in Strojelomno zavarovanje.
 
  • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno za mala in srednja podjetja, tako za storitvene, kot tudi za proizvodne dejavnosti.

         KAJ KRIJE PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE?
  • Požarne nevarnosti
  • Vlomske nevarnosti
  • Razbitje stekel
  • Indirektni udar strele za instalacije in opremo

 

Želim ponudbo